Grov uriktig anklage

Når det gjelder straffeloven § 223 om grov uriktig anklage, er det viktig å merke seg at det ikke er nok med en enkel uriktig anklage for å bli straffet etter denne bestemmelsen. Det må være tale om en grov uriktig anklage, som innebærer at anklagen er særlig alvorlig og kan få alvorlige konsekvenser for den som blir anklaget. Ved vurderingen av om anklagen er grov, skal det legges vekt på tre momenter, som er nevnt i bestemmelsen:

a. Hvilke følger anklagen har eller kunne ha fått

b. Anklagens art og innhold

c. De øvrige omstendighetene ved overtredelsen

Det første momentet, om følgene av anklagen, innebærer at jo mer alvorlige konsekvenser anklagen kunne ha fått, jo mer sannsynlig er det at den vil bli ansett som grov. For eksempel vil en anklage om voldtekt kunne få langt alvorligere konsekvenser enn en anklage om mindre tyveri.

Det andre momentet, om anklagens art og innhold, handler om hvor alvorlig og krenkende anklagen er. En anklage som er særlig grov og krenkende, vil lettere bli ansett som grov uriktig anklage.

Det tredje momentet, om de øvrige omstendighetene ved overtredelsen, er mer generelt og innebærer at alle relevante omstendigheter ved overtredelsen vil bli vurdert, for eksempel om den som anklaget visste at anklagen var uriktig, eller om det var snakk om en gjentatt anklage.

Det er viktig å påpeke at det ikke er tilstrekkelig at den som har anklaget noen har ment å være ærlig, men har tatt feil. For å bli straffet etter § 223, må anklagen være bevisst uriktig eller fremkommet på grunnlag av grov uaktsomhet.

mer om straffeloven § 223 og grov uriktig anklage:

  1. Lovdata: https://lovdata.no/lov/2005-05-20-28/§223
  2. Advokatforeningen: https://www.advokatforeningen.no/advokatetikk/fakta-og-rad/regler-for-advokater-og-advokatfullmektiger/straffeloven-§-223-om-grov-uriktig-anklage/
  3. Politiets nettsider: https://www.politiet.no/rad/straff/uriktig-anklage/