Bot – hva du trenger å vite?

Bot er en av flere mulige straffer som kan ilegges i Norge. I straffeloven kapittel 9 finner vi bestemmelsene som regulerer ileggelse av bot som straff. I denne artikkelen vil vi ta en nærmere titt på hva som står i straffeloven om bot, og hva du bør vite dersom du skulle bli ilagt en bot.

  1. Bot som eneste straff Ifølge § 53 i straffeloven kan bot ilegges som eneste straff når dette er bestemt i straffebudet. Dette betyr at noen lovbrudd er såpass alvorlige at det kun kan straffes med en bot.
  2. Utmåling av bot Ved utmåling av bot skal det legges vekt på en rekke forhold, blant annet lovbryterens inntekt, formue, forsørgelsesbyrde, gjeldsbyrde og andre forhold som påvirker den økonomiske evnen. Dette følger av samme § 53 i straffeloven.
  3. Betinget bot Dersom lovbryteren var under 18 år på handlingstidspunktet, kan retten bestemme at fullbyrdingen av straffen utsettes i en prøvetid (betinget bot). Dette gjelder også ved narkotikaforbrytelser etter visse bestemmelser i straffeloven og legemiddelloven.
  4. Forening av bot med andre straffer Bot kan ilegges sammen med fengselsstraff, samfunnsstraff eller rettighetstap, selv om bot ikke er fastsatt som straff for lovbruddet. Dette følger av § 54 i straffeloven.
  5. Subsidiær fengselsstraff Når bot ilegges, fastsettes en subsidiær fengselsstraff fra 1 til 120 dager. Den subsidiære straffen kan fullbyrdes når vilkårene i straffeprosessloven er oppfylt. Subsidiær fengselsstraff faller bort ved full betaling av boten, eller dersom en del av boten er betalt.

Som du ser er det flere ting du bør være oppmerksom på dersom du skulle bli ilagt en bot. Ved å sette seg inn i bestemmelsene i straffeloven kapittel 9 kan du være bedre rustet til å håndtere en eventuell bot som straff.

Previous
Next
Når friheten kommer: psykiske vansker etter lange fengselsstraffer - Forsvarsadvokat forsvarer advokat Christian Wulff Hansen i Mosjøen på Helgeland i Nordland
Når friheten kommer: psykiske vansker etter lange fengselsstraffer
Mange mennesker som tilbringer flere år i fengsel, kan oppleve alvorlige psykiske problemer når de endelig...
Les
samarbeid mellom fengselsmyndigheter, bedre reintegrering av innsatte, fengselsreform, straffegjennomføring, rehabilitering av innsatte, fengselsmiljø, løslatelse, samfunnsengasjement, nettverksbygging, samarbeid med frivillige organisasjoner, mentorordninger, praksisplasser, overgang fra fengsel til samfunn, bolig etter løslatelse, arbeid etter løslatelse, utdanning etter løslatelse, helsetjenester etter løslatelse, sosial støtte etter løslatelse, forebygging av tilbakefall, stigma rundt tidligere innsatte, etikk og menneskerettigheter, rettigheter til innsatte, reintegreringsprosessen, rehabiliteringsmuligheter, innsattes verdighet, mulighet til ny start, redusere tilbakefall, samfunnsmessig inkludering, tryggere samfunn, kriminalomsorgsreform.
Samarbeid mellom fengselsmyndigheter og samfunnet: Bedre reintegrering av innsatte
Reintegrering av innsatte er en viktig del av kriminalomsorgens oppgave. Målet er å sikre en vellykket...
Les
Straffeprosessloven, Besøksforbud, Rettslig ankeprosess, Norsk lov, § 222 a, Rettssikkerhet, Juridisk rådgivning, Norsk rettssystem, Straffbar handling, Beskyttelse, Påtalemyndighet, Personlig sikkerhet, Norsk juridisk, Ordensforstyrrelser, Ankeprosess, Krenke fred, Bistandsadvokat, Tidsbegrensning, Besøksforbud i eget hjem, Besøksforbud vilkår, Opprettholdelse av besøksforbud, Grunnlag for besøksforbud, Konsekvenser av besøksforbud, Beskyttelse mot trusler, Rett til å anke, Norsk straffelov, Avgrensede personkretser, Rettigheter og beskyttelse, Norsk straffeprosess.
Besøksforbud og dets implikasjoner
Straffeprosessloven § 222 a utgjør en sentral del av det norske rettssystemet og gir retten til å sette...
Les
Forsvarer forsvarsadvokat Advokat Christian Wulff Hansen i Mosjøen på Helgeland i Nordland: Livet etter fengsel: De største hindringene
Livet etter fengsel: De største hindringene
Når en person slipper ut av fengsel etter en periode med soning, kan overgangen til en normal hverdag...
Les
"politiet henla saken, juridiske alternativer, henlagt sak, rettigheter ved henleggelse, klage på henleggelse, straffeprosessloven, påtalemyndigheten, straffesak, privat straffesak, påtaleunnlatelse, klagere, rettslig klageinteresse, fornærmet, siktet, bevisets stilling, straffbart forhold, anmeldelse, etterforskning, klagefrist, klageprosess, juridisk hjelp, rettslig prosess, strafferett, norsk straffelov, juridisk veiledning, skuffelse over henleggelse, juridisk rådgivning, gjenoppta sak, omgjøring av vedtak, håndtering av henlagte saker."
Fra Frustrasjon til Aksjon: Hvordan Håndtere Henlagte Saker
Befinner du deg i en situasjon hvor politiet har henlagt saken din og du er usikker på hvordan du skal...
Les
analyse av kriminalomsorgens oppgaver, straffegjennomføringsloven, individuell straff, grunnleggende rettigheter, rehabilitering og resosialisering, trygghet og sikkerhet, fengselsmiljø, helsetjenester, tilsyn med innsatte, oppfølging av straff, kriminalitet og rehabilitering, rettferdig behandling, kriminelt handlingsmønster, trygge fengsler, sikkerhetsrutiner, overvåking av vilkår, brudd på regelverket, effektiv straffegjennomføring, rettferdig samfunn, individuelle behov, resosialiseringstiltak, rehabiliteringspotensial, sikkerhetsrisikoer, etterlevelse av tiltak, rettigheter for innsatte, straffegjennomføring i samfunnet, innsatte og rehabilitering, oppfølging av domfelte, trygghet i fengsler, tilsyn med straffegjennomføring.
Analyse av Kriminalomsorgens Oppgaver i Straffegjennomføringsloven
I straffegjennomføringsloven finner vi retningslinjer og bestemmelser som regulerer kriminalomsorgens...
Les
Hallikvirksomhet
Hallikvirksomhet i norsk straffelov
Hallikvirksomhet er et emne som ofte er diskutert i det offentlige rom. I denne bloggen skal vi se nærmere...
Les
Rusmidler i fengsel: Hva er utfordringene og hvordan kan de løses? forsvarer og forsvarsadvokat i mosjøen - Advokat Christian Wulff Hansen
Rusmidler i fengsel: Hva er utfordringene og hvordan kan de løses?
Det er flere grunner til at det fortsatt kommer inn rusmidler i norske fengsler, til tross for at Kriminalomsorgen...
Les
Straffesakskjeden, Norge, institusjonell struktur, aktører, interaksjoner, kompetanse, ressurser, politi, påtalemyndighet, forebygge kriminalitet, Spesialenheten for politisaker, domstoler, rettssikkerhet, juridiske kjennelser, politietterforskning, rettsmedisinsk kommisjon, gjenopptakingskommisjon, kriminalomsorgen, straffens gjennomføring, varetektsrom, konfliktråd, dialog, restituerende prosess, offer, gjerningsperson, berørte parter, erstatning for voldsofre, samhandling, arbeidsverktøy, kapasitet, justissektoren, kriminalitet, samarbeid, offentlige virksomheter, næringsliv, frivillige organisasjoner, internasjonalt samarbeid.
Det juridiske tandem: En analyse av norsk straffesakskjede
Straffesakskjeden i Norge fremstår som en robust institusjonell struktur, opprettet og vedlikeholdt gjennom...
Les