5 viktige oppgaver bare Riksadvokaten har i Norge

Riksadvokaten er den øverste lederen av påtalemyndigheten i Norge og har en rekke oppgaver som skiller seg fra de oppgavene som statsadvokaten har. I dette blogginnlegget skal vi se nærmere på fem av disse oppgavene.

  1. Prioritering av straffesaker

Riksadvokaten har ansvaret for å fastsette hvilke typer kriminalitet som skal prioriteres i straffesaksbehandlingen. Dette innebærer at Riksadvokaten kan gi føringer for hvordan statsadvokatene og politiet skal prioritere arbeidet sitt. Statsadvokatene har ikke denne myndigheten og er derfor mer begrenset i sine prioriteringer.

  1. Avgjørelse av tiltalespørsmål

Riksadvokaten har myndighet til å avgjøre tiltalespørsmål for de alvorligste forbrytelsene. Dette inkluderer lovbrudd som kan straffes med fengsel i inntil 21 år, samt enkelte andre straffbare handlinger. Statsadvokaten har ikke denne myndigheten og må følge føringer gitt av Riksadvokaten.

  1. Tilsyn og kompetanseheving

Riksadvokaten har ansvaret for å føre tilsyn med og arbeide for kompetanseheving i påtalemyndigheten. Dette innebærer at Riksadvokaten kan sette krav til kvalitet og effektivitet i straffesaksbehandlingen, samt gi opplæring og veiledning til tjenestemennene i påtalemyndigheten. Statsadvokaten har ikke denne myndigheten og er derfor mer begrenset i sitt arbeid med tilsyn og kompetanseheving.

  1. Organisering og drift av den høyere påtalemyndighet

Riksadvokaten har ansvar for å organisere og drive den høyere påtalemyndighet på en effektiv måte. Dette innebærer at Riksadvokaten kan sette krav til arbeidsvilkår, kompetanse og effektivitet i den høyere påtalemyndighet. Statsadvokaten har ikke denne myndigheten og må følge føringer gitt av Riksadvokaten.

  1. Samarbeid med utenlandske myndigheter

Riksadvokaten har et tett samarbeid med utenlandske myndigheter ved behandling av rettsanmodninger til og fra andre land. Dette innebærer at Riksadvokaten kan samarbeide med utenlandske myndigheter om etterforskning og straffesaksbehandling, samt utveksle informasjon og erfaringer. Statsadvokaten har ikke denne myndigheten og er derfor mer begrenset i sitt samarbeid med utenlandske myndigheter.