5 oppgaver som statsadvokatene har, men som politiadvokaten ikke har

Som en del av påtalemyndigheten i Norge, har både politiadvokater og statsadvokater viktige oppgaver i kampen mot kriminalitet og for å sikre rettssikkerhet. Men selv om disse to gruppene jobber tett sammen, har de også forskjellige ansvarsområder og oppgaver. I dette blogginnlegget vil vi ta for oss 5 oppgaver som statsadvokatene har, men som politiadvokaten ikke har.

  1. Anke saker til lagmannsretten

En av de viktigste oppgavene til statsadvokatene er å anke saker fra tingretten til lagmannsretten. Dette gjøres når statsadvokaten mener at dommen eller straffeutmålingen i en sak er feil eller for mild. Politiet har ikke ankeadgang på samme måte, og kan kun anke dersom påtalemyndigheten ikke vil ta ut tiltale i en sak.

  1. Føre saker i lagmannsretten

Statsadvokatene har også ansvar for å føre saker i lagmannsretten. Dette innebærer at de fører saken på vegne av påtalemyndigheten i andre instans, og plikter å sikre at saken blir presentert på en klar og etterrettelig måte. Politiet kan også delta i slike saker, men det er statsadvokaten som har hovedansvaret.

  1. Behandle spesielt alvorlige saker

Statsadvokatene har ansvar for å behandle spesielt alvorlige saker, som drap, grov vold og seksualforbrytelser. Dette er saker som politiadvokatene normalt ikke har kompetanse til å behandle, og som derfor automatisk går videre til statsadvokaten når politiet har avsluttet etterforskningen.

  1. Gi påtaleavgjørelser

En viktig oppgave for statsadvokatene er å gi påtaleavgjørelser. Dette innebærer å bestemme om en person skal tiltale eller ikke, og hvilken straff som eventuelt skal kreves. Politiet kan gi en innstilling om påtale, men det er statsadvokaten som har det endelige ansvaret for å fatte beslutningen.

  1. Tilsyn med politiets etterforskning

Selv om politiadvokatene har ansvaret for å etterforske saker og legge frem bevis for påtalemyndigheten, har statsadvokatene også en tilsynsrolle. Dette innebærer å følge opp politiets arbeid og sikre at etterforskningen skjer på en korrekt måte og at alle relevante bevis blir lagt frem for retten.