Slik fungerer straffutmålingsfrafall

Straffutmålingsfrafall, som nevnt i straffeloven § 61, er en bestemmelse som gir retten mulighet til å frafalle å utmåle straff selv om straffskyld anses bevist. Det kan være flere grunner til at retten kan velge å benytte seg av denne bestemmelsen, men det er kun når helt særlige grunner tilsier det. For at det skal anses som helt særlige grunner må det vurderes om utmåling av straff vil virke som en urimelig tilleggsbelastning for lovbryteren, og heller ikke hensynet til straffens formål og virkninger for øvrig tilsier at det utmåles en reaksjon.

Straffens formål og virkninger må tas med i betraktning. Straff har som hovedformål å virke avskrekkende, samt å beskytte samfunnet mot lovbrytere. Det er derfor viktig å finne en balanse mellom å beskytte samfunnet og å ikke utsette enkeltpersoner for urimelige belastninger.

Det er viktig å merke seg at verken en domsutsettelse eller straffutmålingsfrafall kommer på en ordinær politiattest. Men en domsutsettelse for et forhold med strafferamme på mer enn ett års fengsel vil føre til at domfelte blir utelukket fra å være meddommer i ti år og fra å være konfliktrådsleder, ungdomskoordinator eller konfliktrådsmegler i to år.

Det har vært noen utfordringer knyttet til ikrafttredelsen av straffeloven av 2005. Noen borgere som ble endelig dømt før 1. oktober 2015 og som kunne fått straffutmålingsfrafall, har i stedet fått domsutsettelse. Det er derfor viktig at lovgivere tar hensyn til slike utfordringer når de utarbeider lover og bestemmelser.

En ny reaksjonspraksis for rusavhengiges befatning med narkotika til egen bruk ble fastsatt av Høyesterett i tre saker avsagt den 8. april 2022. Høyesterett kom til at det var grunnlag for mildere reaksjoner i den forbindelse basert på de lovgiversignalene som kom til uttrykk ved Stortingets behandling av Solberg II-regjeringens forslag om en rusreform. Det var tverrpolitisk enighet om at det er lite hensiktsmessig å straffe tungt rusavhengige for slike overtredelser, selv om flertallet ikke gikk inn for en generell av avkriminalisering av befatning med mindre mengder narkotika til egen bruk.