Hva er straffelovsrådet?

Straffelovsrådet er en norsk statlig instans som har ansvar for å gi råd til Justis- og beredskapsdepartementet om straffelovgivning og strafferett generelt. Rådet ble opprettet i 2002 som et uavhengig organ og er sammensatt av en rekke eksperter innenfor fagområdet.

Formålet med Straffelovsrådet er å gi departementet faglige vurderinger og anbefalinger om utvikling av straffelovgivningen, herunder endringer av gjeldende strafferettslige bestemmelser, utvikling av ny straffelovgivning og utarbeidelse av veiledende retningslinjer for påtalemyndigheten og domstolene.

Rådet har også som oppgave å følge med på utviklingen innenfor strafferett både i Norge og internasjonalt, og å bidra til en jevn og helhetlig utvikling av straffelovgivningen.

Medlemmene i Straffelovsrådet er fagpersoner som har inngående kunnskap om straffelovgivning og strafferett. De kommer fra ulike fagmiljøer som juridiske fakulteter, påtalemyndigheten, advokatvirksomhet og forskningsinstitusjoner.

Rådet utarbeider utredninger og rapporter som danner grunnlag for departementets arbeid med straffelovgivning. Disse kan omfatte alt fra mindre endringer i gjeldende lovverk til mer omfattende reformer og ny lovgivning.

Straffelovsrådets arbeid er viktig for å sikre at straffelovgivningen utvikles i tråd med samfunnets behov og verdier, samtidig som den ivaretar grunnleggende rettigheter og prinsipper. Rådets arbeid bidrar dermed til å styrke rettssikkerheten og rettferdigheten i samfunnet.

  1. Les mer om Straffelovsrådet på regjeringen.no: https://www.regjeringen.no/no/tema/jus-og-sikkerhet/straffelovradet/id422332/
  2. Les Straffelovsrådets utredninger og rapporter på Lovdata: https://lovdata.no/dokumenter?type=straffelovsr%C3%A5det&sort=relDesc