Anklage om oppdiktet straffbar handling – hva kan skje?

for en forbrytelse som ikke er begått, eller å forsøke å vekke mistanke om en forbrytelse som ikke har skjedd, kan føre til bot eller fengsel inntil ett år.

Dette er en alvorlig forbrytelse, og lovgiver har tatt den på alvor fordi anklager om straffbare handlinger kan ha alvorlige konsekvenser for en persons liv og fremtid. En slik anklage kan føre til økonomisk tap, psykisk belastning og i noen tilfeller til og med fengsling. Derfor har lovgiver bestemt at dette skal straffes.

Det er viktig å merke seg at en anklage som senere viser seg å være feil, ikke nødvendigvis er en oppdiktet anklage. Det er mulig å anklage noen med en god tro på at de faktisk har begått en straffbar handling, men at anklagen viser seg å være feilaktig. Dette vil ikke være en oppdiktet anklage, og vil derfor ikke være straffbart under § 225.

For å bli dømt for en oppdiktet anklage, må det være bevist at anklagen ble fremsatt med vilje og med viten om at den var falsk. Det må også bevise at anklagen var fremsatt med hensikt om å skade eller sverte noen.

Det er viktig å huske på at denne bestemmelsen ikke skal hindre noen i å rapportere en forbrytelse til politiet eller andre myndigheter. Tvert imot, er det viktig at folk føler seg trygge på å rapportere forbrytelser uten frykt for å bli straffet for å gjøre det. Bestemmelsen gjelder bare de som med vilje og uten grunn anklager noen for en forbrytelse.

Lovteksten:

§ 225. Anklage om oppdiktet straffbar handling

Med bot eller fengsel inntil 1 år straffes den som

a.for retten, påtalemyndigheten eller en annen offentlig myndighet anmelder en straffbar handling som ikke er begått, eller
b.foretar noe for å vekke mistanke om at en straffbar handling er begått, uten at den er det

Her er flere linker om samme tema:

  1. Lovdata – Straffeloven § 225: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_17#%C2%A7225
  2. Rett24 – Anklage om oppdiktet straffbar handling: https://rett24.no/articles/anklage-om-oppdiktet-straffbar-handling
  3. Advokatenhjelperdeg.no – Straffeloven § 225: https://www.advokatenhjelperdeg.no/artikkel/straffeloven-225/