Vilkår for pågripelse (varetektsfengsling)

Vilkår for pågripelse (varetektsfengsling)

Straffeprosessloven § 171 gir politiet adgang til å pågripe en person dersom det er skjellig grunn til å mistenke vedkommende for en eller flere handlinger som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder. Det er flere vilkår som må være oppfylt før politiet kan ta i bruk denne adgangen.

Det første vilkåret er at det må være grunn til å frykte at den mistenkte vil unndra seg forfølgning eller fullbyrding av straff eller andre forholdsregler. Dette kan for eksempel være tilfellet dersom personen har flyktet tidligere eller har tilknytning til andre land.

Det andre vilkåret er at det må være nærliggende fare for at den mistenkte vil forspille bevis i saken, for eksempel ved å fjerne spor eller påvirke vitner eller medskyldige. Dette kan være en nødvendig begrunnelse for å pågripe personer som kan ha informasjon om en forbrytelse.

Det tredje vilkåret er at det antas påkrevd for å hindre at den mistenkte på ny begår en straffbar handling som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder. Dette kan være aktuelt for personer med en historikk med gjentatte lovbrudd eller personer som antas å være en fare for samfunnet.

Det fjerde vilkåret er at den mistenkte selv begjærer pågripelse av grunner som finnes fyldestgjørende. Dette kan for eksempel være tilfellet dersom en person har en psykisk lidelse og ønsker å bli pågrepet for å få hjelp.

Straffeprosessloven § 171 gjelder også når det er reist sak om overføring til tvungent psykisk helsevern eller tvungen omsorg, eller det er sannsynlig at en slik sak vil bli reist. I slike tilfeller kan pågripelse skje uansett om det kan idømmes straff, såfremt vilkårene i første ledd for øvrig foreligger. Dette kan være aktuelt for personer med alvorlige psykiske lidelser som utgjør en fare for seg selv eller andre.

Det er viktig å merke seg at pågripelse etter straffeprosessloven § 171 kun kan skje dersom det er skjellig grunn til mistanke om at personen har begått en eller flere handlinger som kan medføre høyere straff enn fengsel i 6 måneder, og de nevnte vilkårene er oppfylt. Pågripelse skal være et nødvendig tiltak for å oppnå formålet med straffeforfølgningen og må stå i rimelig forhold til formålet som ønskes oppnådd.