Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker

Hva er Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker?

Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker er en uavhengig instans som er oppnevnt av Kongen i statsråd. Kommisjonen har til oppgave å vurdere om det foreligger grunnlag for å gjenoppta en straffesak, dersom det har kommet fram nye opplysninger eller det har skjedd feil som kan ha hatt betydning for utfallet av saken.

Hva er oppgavene til Gjenopptakelseskommisjonen?

Gjenopptakelseskommisjonen har to hovedoppgaver: å vurdere om det foreligger grunnlag for å gjenoppta en straffesak, og å fatte en beslutning om saken skal gjenopptas eller ikke. Kommisjonen kan også fatte vedtak om erstatning for uskyldig straffeforfølgning.

Hvordan behandles og voteres saker?

Når en sak blir innvilget behandling av Gjenopptakelseskommisjonen, vil det bli oppnevnt en saksbehandler som vil gå gjennom saken og samle inn all relevant dokumentasjon og informasjon. Saken vil deretter bli behandlet av et utvalg bestående av tre medlemmer, hvorav minst to må ha juridisk kompetanse.

Utvalget vil gjennomgå all dokumentasjon og informasjon som er samlet inn, og vil høre på eventuelle vitner eller andre som kan gi relevant informasjon om saken. Etter en grundig gjennomgang vil utvalget votere over om det foreligger grunnlag for å gjenoppta saken eller ikke.

For at en sak skal gjenopptas, må det være enstemmighet blant utvalget om at det foreligger grunnlag for gjenåpning. Dersom det ikke er enstemmighet, vil saken bli oversendt til en utvidet behandling hvor fem medlemmer vil være med på voteringen.