Hvem har ansvar for å beslutte, lede og avslutte etterforskningen av straffbare handlinger?

Hvem har ansvar for å beslutte, lede og avslutte etterforskningen av straffbare handlinger? forsvarsadvokat wulff Helgeland

Straffeprosessloven § 225 regulerer hvem som har ansvar for å beslutte, lede og avslutte etterforskningen av straffbare handlinger i Norge. Ifølge denne paragrafen har påtalemyndigheten ansvar for å beslutte, lede og avslutte etterforskningen. Politiet har derimot ansvaret for å utføre etterforskningen.

Det betyr at politiet er de som gjennomfører etterforskningen ved å samle inn bevis, avhøre vitner og sikre åstedet, mens påtalemyndigheten er ansvarlig for å fatte beslutninger om etterforskningen, som for eksempel å avslutte etterforskningen eller ta ut tiltale.

Etterforskning kan også besluttes av tjenestemenn i politiet som ikke tilhører påtalemyndigheten, men kun innenfor rammen av fullmakt. Uten en beslutning fra overordnede kan enhver tjenestemann i politiet ta skritt som ikke kan utsettes.

Riksadvokaten og statsadvokatene kan gi pålegg om å iverksette etterforskning og om hvordan den skal gjennomføres, samt om stansing i saker der det anses nødvendig. Dette kan være aktuelt i tilfeller der det er tvil om det foreligger en straffbar handling eller når etterforskningen har pågått over lang tid uten konkrete resultater.

En interessant bestemmelse i § 225 er at etterforskning av straffbare handlinger som er utført om bord i norske skip, kan utføres av utenrikstjenestemenn og norske honorære representanter som departementet har gitt myndighet. Dette gjelder kun etter nærmere regler fastsatt av Kongen.