Fullbyrding av nordiske dommer på straff i Norge – Lovens bestemmelser og krav

Lov om fullbyrding av nordiske dommer på straff m.v. er en lov som gjør det mulig for nordiske land å fullbyrde straffer for forbrytelser begått i et annet nordisk land. I denne lovteksten, som består av bl.a. §3, §4, §5 og §6, kan vi se hvordan fullbyrding av straff fungerer mellom Norge og de andre nordiske landene.

Ifølge §3 i loven kan fengsel og hæfte fastsatt i Danmark, tukthus og fängelse fastsatt i Finland, fangelsi og vardhald fastsatt i Island og straffarbete og fängelse fastsatt i Sverige fullbyrdes i Norge dersom den domfelte er norsk statsborger, har fast bopel i Norge eller oppholder seg i Norge på det tidspunktet straffen skal fullbyrdes.

Videre ser vi i §4 at alle straffarter som er nevnt i §3 anses å svare til fengselsstraff, og at en dags fengsel regnes som en dag av den straffetiden dommen lyder på, uansett straffart.

I §5 står det at straff av fengsel som er fastsatt i Norge kan søkes fullbyrdet i Danmark, Finland, Island eller Sverige dersom domfelte har statsborgerrett eller fast bopel i det landet på det tidspunktet da straffen skal fullbyrdes. Det samme gjelder dersom domfelte oppholder seg i vedkommende land og det finnes mest hensiktsmessig å fullbyrde straffen der.

Til slutt i §6 står det at reglene som gjelder for strafforfølging, straffullbyrding og for over- og utlevering videre for andre forhold begått før overleveringen for personer som er overlevert fra Norge til en annen nordisk stat, gjelder tilsvarende for domfelte som overføres til Danmark, Finland, Island eller Sverige for å utholde frihetsstraff der.

I tillegg har loven §4a som gir anledning til å pågripe og varetektsfengsle en person som søker å unndra seg fullbyrding av frihetsstraff idømt i Danmark, Finland, Island eller Sverige ved å flykte til Norge.