Overføring av innsatte til mindre restriktive fengsler

Overføring av innsatte til mindre restriktive fengsler

Straffegjennomføringsloven § 15 omhandler overføring av innsatte til mindre restriktive fengsler. Dette gjelder spesielt for de som soner i avdelinger med høyt sikkerhetsnivå eller som har spesielle behov. Innsatte kan overføres til fengsel med høyere eller lavere sikkerhetsnivå avhengig av deres situasjon og straffens formål.

Dersom sikkerhetsmessige grunner ikke taler imot det og det ikke er grunn til å tro at innsatte vil unndra seg gjennomføringen, kan innsatte som soner i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå overføres til fengsel med høyt sikkerhetsnivå. Dette gjelder også for personer som er besluttet overført til anstalt under kriminalomsorgen etter psykisk helsevernloven § 5-6, forutsatt at de samtykker.

Videre kan innsatte som har gjennomført en del av straffen, og der det ikke er formålstjenlig eller sikkerhetsmessige grunner taler mot det, overføres fra fengsel med høyt sikkerhetsnivå til fengsel med lavere sikkerhetsnivå. Kriminalomsorgen skal vurdere overføring til fengsel med lavere sikkerhetsnivå når det gjenstår ett år til innsatte kan løslates på prøve.

Innsatte kan også overføres til overgangsboliger når en del av straffen er gjennomført, forutsatt at overføringen er hensiktsmessig for å fremme en positiv utvikling og for å motvirke ny kriminalitet. Innsatte skal ikke overføres dersom formålet med straffen eller sikkerhetsmessige grunner taler mot det, eller det er grunn til å anta at innsatte vil unndra seg gjennomføringen.