Militær straffelov § 9 – Hva sier den og hvem omfattes av den?

Militær straffelov § 9 er en lov som gjelder for en spesiell gruppe mennesker i samfunnet vårt. Loven sier at alle som er ansatt eller tilhørende ved den norske rikets væpnede styrker, med unntak av de tjenestemenn som jobber ved det militære rettsvesenet, vil kunne bli straffet. Dette gjelder også personer som er med på en sjøtokt og krigsfanger som står under militær bevoktning.

I tillegg til dette omfatter loven enhver som gjør tjeneste ved den væpnede makt eller følger avdeling av samme. Dette betyr at personer som er i tjeneste hos det norske forsvaret, uavhengig av stilling eller rolle, vil kunne bli straffet etter denne loven.

Loven har også spesielle bestemmelser som gjelder under krigstid. I denne perioden vil alle som begår forbrytelser mot §§ 80, 81, 82-86, 91-93, 101-105 og 107, eller som bryter § 94 eller § 108, også kunne bli straffet etter denne loven.

Det er viktig å merke seg at personer som ikke omfattes av loven etter første ledd, vil bare kunne straffes for medvirkning til handlinger som kan straffes etter denne loven med fengsel i to år eller mer, eller som rammes av § 34.