Kameraovervåkning med hjemmel i politiloven

Kameraovervåkning med hjemmel i politiloven

Kameraovervåkning i offentlige rom har blitt et stadig mer omdiskutert tema, og politiloven § 6a gir politiet anledning til å benytte kameraovervåkning dersom det er nødvendig for å gjennomføre oppgaver nevnt i § 2 nr. 1 til 4. Dette kan for eksempel være forebygging og oppklaring av straffbare handlinger, og vern mot og forebygging av trusler mot den offentlige sikkerheten.

Det er imidlertid en rekke krav som må oppfylles for at kameraovervåkning skal kunne benyttes. For det første må hensynet som begrunner overvåkningen overstige hensynet til den registrertes personvern. Dette innebærer at det skal foretas en grundig avveining mellom de ulike interessene som er involvert. Videre skal det legges vekt på hvordan overvåkingen skal skje og hva slags område som skal overvåkes. Det skal også gjøres tydelig oppmerksom på at stedet blir overvåket av politiet, og om overvåkingen inkluderer lydopptak.

Det er viktig å merke seg at EUs personvernforordning (GDPR) ikke gjelder for politiets behandling av personopplysninger med henblikk på å forebygge, etterforske, avsløre eller straffeforfølge straffbare forhold eller iverksette strafferettslige sanksjoner, herunder vern mot og forebygging av trusler mot den offentlige sikkerheten. I stedet gjelder direktiv (EU) 2016/680, som gjennomføres i politiregisterloven.

Det er viktig å forstå at kameraovervåkning kan være et effektivt verktøy for å forebygge og oppklare straffbare handlinger. Samtidig er det viktig å sikre at kameraovervåkning ikke går på bekostning av den registrertes personvern. Det er derfor viktig at politiet følger de strenge kravene som er satt opp i politiloven § 6a, og at det gjøres grundige vurderinger før kameraovervåkning benyttes.

I tillegg bør det også være åpenhet og dialog om bruk av kameraovervåkning, og det er viktig at det gjøres tydelig oppmerksom på at kameraovervåkning foregår. Dette kan bidra til å skape tillit og forhindre misbruk av kameraovervåkning. Samtidig er det også viktig å være klar over at kameraovervåkning ikke kan erstatte andre tiltak for å forebygge og oppklare straffbare handlinger, og at det bør brukes som et supplement til andre virkemidler.

Noen ressurser om kameraovervåkning:

  1. “Overvåkningskameraer kan føre til bedre sikkerhet, men også til privatlivskrenkelser” fra Datatilsynet.no: https://www.datatilsynet.no/rettigheter-og-plikter/personvern-pa-jobb/kameraovervaking-av-arbeidsplassen/overvakningskameraer-kan-fore-til-bedre-sikkerhet–men-ogsa-til-privatlivskrenkelser/
  2. “Kameraovervåkning: Hvordan håndtere personvern?” fra PwC Norge: https://www.pwc.no/no/juss/kameraovervakning-hvordan-handtere-personvern.html
  3. “Kameraovervåkning på arbeidsplassen” fra Arbeidstilsynet: https://www.arbeidstilsynet.no/tema/verneombud-og-arbeidsmiljo/verneombud-og-tiltak-i-arbeidsmiljoet/kameraovervakning-pa-arbeidsplassen/