Erstatning etter uberettiget strafforfølgning

Erstatning etter uberettiget strafforfølgning

Forskrift om standardsatser for oppreisning etter uberettiget strafforfølgning gir en rett til oppreisning for krenkelser eller annen skade av ikke-økonomisk art som følge av pågripelse eller varetektsfengsling når den som har blitt frihetsberøvet, blir frifunnet eller forfølgningen mot ham blir innstilt. Forskriften fastsetter standardsatser for oppreisning for slike tilfeller.

§ 2 i forskriften fastsetter oppreisningssatsene for frihetsberøvelse. En person som har blitt pågrepet eller varetektsfengslet, og senere blir frifunnet eller forfølgningen mot ham blir innstilt, har rett til oppreisning etter følgende satser: kr 1500 for første påbegynte døgn hvis frihetsberøvelsen varer i mer enn 4 timer, og kr 1500 for annet påbegynte døgn regnet fra tidspunktet for pågripelsen. Deretter tilkjennes kr 400 i oppreisning for hvert påbegynte døgn med frihetsberøvelse. Hvis den siktede blir holdt i politiarrest, er satsen likevel kr 1500 for hvert påbegynte døgn i politiarresten, også der oppholdet overstiger to døgn.

§ 3 fastsetter at oppreisningen skal økes med 25% hvis en person har vært underlagt fullstendig isolasjon etter straffeprosessloven § 186a.

§ 4 gir mulighet for å øke oppreisningen i helt særegne tilfeller der den ellers ville være utilstrekkelig som kompensasjon for belastningen frihetsberøvelsen har medført. Det kan også gis oppreisning på inntil kr 1000 for pågripelser som har medført frihetsberøvelse i inntil 4 timer.

§ 5 gir mulighet for å sette ned eller fjerne oppreisningen hvis vilkårene i straffeprosessloven § 446, jf. § 447 fjerde ledd er oppfylt.

Forskriften gjelder fra 1. januar 2004 og får anvendelse på krav om oppreisning som settes frem etter denne datoen.

Det er viktig å merke seg at forskriften ikke omhandler erstatning for økonomisk tap. Slike krav fastsettes etter reglene i straffeprosessloven § 444 – § 446 og § 448.