Inndragning av utbytte fra en straffbar handling

Inndragning av utbytte fra en straffbar handling

Straffeloven § 67 regulerer inndragning av utbytte fra en straffbar handling. Dette betyr at enhver form for gevinst eller fordel som en person har fått som følge av en kriminell handling, skal inndras. Dette gjelder uavhengig av om lovbryteren hadde skyld eller ikke.

Det kan være ulike typer av utbytte som kan inndras i henhold til denne bestemmelsen, inkludert formuesgoder som ble oppnådd som et resultat av den kriminelle handlingen, avkastning og andre fordeler som oppsto som følge av utbyttet. Imidlertid kommer utgifter ikke til fradrag, og hvis størrelsen av utbyttet ikke kan fastslås, kan det fastsettes skjønnsmessig.

Det er verdt å merke seg at hvis lovbryteren allerede har betalt erstatning til en skadelidt person, kan inndragningsbeløpet reduseres med et beløp som tilsvarer erstatningen. Det samme gjelder hvis lovbryteren har oppfylt en forpliktelse som den strafferettslige forfølgningen gjelder.

En annen viktig ting å merke seg er at hvis verdiinndragning blir brukt, kan det bestemmes at formuesgodet hefter til sikkerhet for inndragningsbeløpet. Dette betyr at eiendeler kan bli tatt som sikkerhet for å dekke det beløpet som skal inndras.

Det kan være flere fordeler ved å inndra utbytte fra en straffbar handling. For det første kan det bidra til å avskrekke andre fra å begå lignende handlinger ved å gjøre det mindre lønnsomt. For det andre kan det bidra til å kompensere ofrene for skaden som er påført dem. Inndragning kan også være en måte å hindre at kriminelle fortsetter å tjene på sine kriminelle handlinger.

Likevel er det viktig å huske at inndragning kan ha uønskede konsekvenser. Det kan for eksempel påvirke uskyldige personer eller virksomheter som ikke hadde noen kunnskap om eller del i den kriminelle handlingen. Det kan også være vanskelig å fastslå nøyaktig hva som skal inndras og hvor mye, spesielt når det gjelder komplekse saker eller transaksjoner som involverer flere parter.

Her er noen ytterligere ressurser:

  1. https://www.regjeringen.no/no/tema/lov-og-rett/strafferett-og-prosess/prosess/inndragning-av-utbytte-og-tiltaleutmattelse/id530551/ – Dette er en lenke til Regjeringens nettside som gir en oversikt over inndragning av utbytte og tiltaleutmattelse. Artikkelen forklarer hva inndragning av utbytte betyr, hvordan det fungerer i praksis og hva som er formålet med det.
  2. https://www.domstol.no/globalassets/upload/akerhus-tingrett/dokumenter/2022/strafferett-akerhus-tingrett-inndragning.pdf – Dette er en lenke til en PDF fra Akershus Tingrett om inndragning av utbytte. Dokumentet gir en mer grundig gjennomgang av hvordan inndragning fungerer i praksis og hva som er viktig å huske på ved saker som involverer inndragning. Det inkluderer også eksempler på faktiske saker hvor inndragning har blitt brukt.