Selvtekt – når kan det være lovlig?

Selvtekt – når kan det være lovlig? forsvarer forsvarsadvokat

Selvtekt er en handling som ellers ville være straffbar, men som kan være lovlig når visse vilkår er oppfylt. Dette er regulert i straffeloven § 19. Bestemmelsen bygger på Straffelovkommisjonens utkast til § 3-6 og er utformet for å trekke snevre grenser rundt adgangen til straffritt å begå selvtekt som ellers ville vært en straffbar handling.

For at selvtektshandlingen skal være lovlig, må tre vilkår være oppfylt. Først og fremst må den som begår selvtekt, ha retten på sin side. Det vil si at handlingen kun er lovlig hvis den som det handles på vegne av, har en materiell rett. Det andre vilkåret er at handlingen må gå ut på å gjenopprette en tidligere tilstand. Selvtekt for å skape en ny faktisk situasjon kan ikke bli straffri etter utkastet til § 19. Det tredje og siste vilkåret er at det må være urimelig å kreve at personen må vente på myndighetenes bistand.

Selvtekt kan bare benyttes når rettskrenkelsen er åpenbar, og må ikke gå lenger enn forsvarlig. Det betyr at makt mot en person kun kan brukes når rettskrenkelsen er tydelig og ikke overstiger det som er forsvarlig. I tillegg må selvtekten ta sikte på å gjenopprette en tidligere tilstand, ikke skape en ny situasjon. Hvis disse vilkårene ikke er oppfylt, kan selvtekt anses som ulovlig og dermed straffbart.

Selv om selvtekt kan være lovlig, er det viktig å være klar over at myndighetenes bistand alltid bør være førstevalget når en rettskrenkelse oppstår. Selvtekt kan være farlig og føre til alvorlige konsekvenser både for den som utfører handlingen og for den som blir utsatt for den. Derfor bør man alltid vurdere om det er mulig å få hjelp fra myndighetene før man vurderer å ta saken i egne hender.

I Rt-1940-201 ble noen naboer domfelt for å rive ned et gjerde de mente var satt opp på deres grunn. Høyesterett opphevde dommen fordi herredsretten ikke hadde tatt stilling til om de tiltalte hadde noen materiell rett til å kreve gjerdet fjernet. Dette illustrerer hvor viktig det er å ha retten på sin side før man utfører en handling som kan anses som selvtekt.

Selvtekt er en kompleks juridisk problemstilling, og det kan oppstå tvil om hva som er lovlig og ikke. Hvis du er usikker på hva du kan gjøre i en gitt situasjon, er det alltid lurt å kontakte en advokat eller andre juridiske eksperter for å få råd og veiledning.