Politiets oppgaver

Politiets oppgaver - forsvarer

Politiets oppgaver er svært viktige for samfunnet vårt. Politiet er ansvarlig for å beskytte personer, eiendom og fellesgoder, og for å opprettholde den offentlige orden og sikkerhet. I tillegg til disse hovedoppgavene har politiet en rekke andre oppgaver som er viktige for samfunnet vårt.

En av de viktigste oppgavene til politiet er å forebygge kriminalitet og andre krenkelser av den offentlige orden og sikkerhet. Dette betyr at politiet må være til stede og ha en synlig tilstedeværelse i samfunnet for å hindre kriminalitet og andre krenkelser.

Politiet har også en viktig oppgave med å avdekke og stanse kriminell virksomhet, og forfølge straffbare forhold i samsvar med regler gitt i eller i medhold av lov. Dette betyr at politiet må ha gode etterforskningsmetoder og være i stand til å samarbeide med andre myndigheter for å løse kriminalsaker.

En annen viktig oppgave for politiet er å yte borgerne hjelp og tjenester i faresituasjoner, i lovbestemte tilfeller og ellers når forholdene tilsier at bistand er påkrevet og naturlig. Dette betyr at politiet må være tilgjengelige og i stand til å hjelpe borgerne når det trengs.

Politiet har også en viktig oppgave med å yte andre offentlige myndigheter vern og bistand under deres tjenesteutøvelse når dette følger av lov eller sedvane. Dette betyr at politiet må samarbeide med andre myndigheter for å sikre at samfunnet fungerer som det skal.

En annen viktig oppgave for politiet er å samarbeide med andre myndigheter og organisasjoner som har oppgaver som berører politiets virkefelt, så lenge dette ikke er til hinder for lov og regelverk.

Til slutt utfører politiet også andre oppgaver som er fastsatt i lov eller som følger av sedvane, herunder oppgaver som i lov er lagt til den alminnelige namsmannen. Dette betyr at politiet har en viktig rolle i samfunnet vårt, og at de må være i stand til å utføre en rekke ulike oppgaver for å opprettholde den offentlige orden og sikkerhet.

mer informasjon om politiloven § 2 og politiets oppgaver:

  1. Politiets oppgaver – fra Politiets nettsider: https://www.politi.no/om/organisasjonen/politiets-oppgaver/
  2. Politiets oppgaver – fra Lovdata.no: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2015-06-19-89/KAPITTEL_1-2#§2