Samfunnsoppdraget til kriminalomsorgen

Samfunnsoppdraget til kriminalomsorgen

Kriminalomsorgen har et viktig samfunnsoppdrag som handler om å gjennomføre straffer og varetektsfengsling på en tillitsvekkende måte. Formålet er ikke bare å straffe lovbrytere, men også å motvirke nye kriminelle handlinger og legge til rette for at de domfelte kan endre sitt kriminelle handlingsmønster. Dette oppnås gjennom en balansert tilnærming som ivaretar både samfunnets behov for vern mot kriminalitet og den enkelte domfeltes mulighet til å vende tilbake som en lovlydig borger.

Den norske kriminalomsorgen har som visjon “Straff som endrar”, og dette reflekteres i de tre verdiene som ligger til grunn for straffegjennomføringen: åpenhet, trygghet og nytenkning. Det handler om å være åpen og transparent i straffegjennomføringen, samtidig som man ivaretar sikkerheten for både ansatte og innsatte. Nytenkning betyr å hele tiden være i utvikling og tilpasse seg nye utfordringer og behov.

Straffegjennomføringsloven er loven som regulerer og legger rammene for hvordan straff skal gjennomføres både i og utenfor fengsel. Loven gir føringer for hvordan straff skal gjennomføres på en måte som tar hensyn til den enkeltes behov og muligheter for rehabilitering. Kriminalomsorgen har en stor jobb med å legge til rette for at de domfelte kan gjøre en egen innsats for å endre sitt kriminelle handlingsmønster.

Kriminalomsorgen har også en viktig rolle når det gjelder å forebygge kriminalitet og bidra til at det blir færre ofre for kriminalitet. Dette gjøres gjennom ulike tiltak som jobbtrening, utdanning og andre rehabiliteringstiltak. Målet er å ruste de innsatte til å kunne fungere som lovlydige borgere når de slipper ut igjen.

Som samfunn er det viktig at vi har tillit til kriminalomsorgen og at vi kan være trygge på at straffen gjennomføres på en måte som er rettferdig og som bidrar til at det blir færre kriminelle handlinger i samfunnet. Dette er en viktig oppgave som krever kontinuerlig utvikling og tilpasning til nye utfordringer og behov.

Eksterne linker:

Lovdata – Straffegjennomføringsloven: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-05-18-21

Kriminalomsorgens hjemmeside: https://www.kriminalomsorgen.no/