De tre nivåene i kriminalomsorgen

De tre nivåene i kriminalomsorgen forsvarsadvokat trondheim

Kriminalomsorgen er ansvarlig for å gjennomføre straffereaksjoner på en måte som bidrar til å redusere kriminalitet og sikre samfunnets trygghet. Kriminalomsorgen består av tre nivåer: direktoratet, regionene og fengslene/friomsorgskontorene.

Direktoratet – Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI)

KDI har det øverste faglige og administrative ansvaret for kriminalomsorgen i Norge. Direktoratet ledes av direktør Lise Sannerud. KDI er ansvarlig for å utarbeide strategier og retningslinjer for kriminalomsorgen og sørge for at disse følges av regionene og fengslene/friomsorgskontorene. KDI er også ansvarlig for å overvåke kriminalomsorgen og evaluere resultater.

Regionene

Det er fem regioner i kriminalomsorgen: Nord, Midt, Vest, Sør og Øst. Regionene har ansvar for straffegjennomføringen innenfor regionens grenser og skal sikre helhetlig ressursutnyttelse og et godt samarbeid med andre regioner. Hver region ledes av en regiondirektør som rapporterer til KDI.

Fengslene, overgangsboligene og friomsorgskontorene

Fengslene og friomsorgskontorene har ansvar for den daglige driften av sin enhet. Fengslene har som oppgave å straffe, rehabiliterer og resosialisere domfelte i et forsøk på å hindre tilbakefall til kriminalitet. Friomsorgskontorene har som oppgave å følge opp personer som soner straff utenfor fengsel, for eksempel gjennom elektronisk kontroll eller samfunnsstraff.

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS

Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter KRUS er kompetansesenteret for kriminalomsorgen i Norge. KRUS tilbyr en toårig høgskolekandidatutdanning i straffegjennomføring (fengselsbetjentutdanning) og er det eneste stedet i Norge du kan utdanne deg til fengselsbetjent. I tillegg driver KRUS forskning og formidlingsarbeid, og tilbyr etatsrettet utdanning for verksbetjenter, samt etter- og videreutdanning for ansatte i kriminalomsorgen og hos samarbeidspartnere. Direktør for KRUS er Kristina Vee Lægreid.

I kriminalomsorgen er det klare ansvarsområder og tydelig hierarki. Direktoratet har det overordnede ansvaret og gir retningslinjer og strategier. Regionene har ansvar for å følge opp disse retningslinjene og sørge for god ressursutnyttelse og samarbeid. Fengslene og friomsorgskontorene har ansvar for den daglige driften.