Vilkår for samfunnsstraff

forsvarer Vilkår for samfunnsstraff

Samfunnsstraff kan være et godt alternativ til fengselsstraff i visse tilfeller, og det er derfor viktig å forstå vilkårene for å kunne idømme en person samfunnsstraff. Straffeloven § 48 fastsetter tre vilkår som må oppfylles før samfunnsstraff kan idømmes: a) det ville ellers ikke ha blitt idømt strengere straff enn fengsel i 1 år, b) hensynet til straffens formål ikke taler mot en reaksjon i frihet, og c) lovbryteren samtykker og har bosted i Norge, Danmark, Finland, Island eller Sverige.

Det første vilkåret, at straffen ikke ville ha blitt strengere enn fengsel i 1 år, kan fravikes i visse tilfeller. For eksempel hvis lovbryteren er under 18 år eller hvis det er sterke grunner som taler for at samfunnsstraff skal idømmes. Det andre vilkåret, at hensynet til straffens formål ikke taler mot en reaksjon i frihet, betyr at samfunnsstraff skal være egnet til å oppfylle straffens formål, som er å verne samfunnet mot nye lovbrudd og å rehabiliterer lovbryteren. Hvis lovbryteren ikke samtykker til samfunnsstraff, eller hvis han ikke har bosted i Norge, vil dette normalt slå ut i lovbryterens disfavør.

Samfunnsstraff kan regnes som en strengere reaksjon enn betinget dom, men en mildere reaksjon enn ubetinget fengsel. I fartssaker er det etablert et nivå mellom betinget og ubetinget fengsel der samfunnsstraff kan anvendes. Hvis en person ikke vil samtykke til samfunnsstraff for en fartsovertredelse, vil han normalt få ubetinget fengsel.

Når det gjelder lovbrytere som ikke har bosted i Norge, er spørsmålet om hva som skal skje hvis ett av vilkårene ikke er oppfylt. Hvis det er etablert et nivå for samfunnsstraff i rettspraksis, for eksempel i fartssaker, vil det være urimelig hvis den siktede får strengere straff bare fordi han ikke oppfyller bostedsvilkåret. Men når det gjelder saker der ubetinget fengsel er utgangspunktet, for eksempel i narkotikasaker, vil idømmelse av samfunnsstraff ses på som et unntak og det skal nok en del til før den utenlandsboende siktede får betinget fengsel.

Samfunnsstraff kan være et godt alternativ for visse typer lovbrudd og kan gi lovbryteren en sjanse til å gjøre opp for seg og rehabilitere seg til samfunnet. Det er derfor viktig å forstå vilkårene for å kunne idømme samfunnsstraff og hvordan disse vilkårene kan påvirke straffeutmålingen.