Vilkår for fullbyrdingsutsettelse og hva kan skje ved brudd på vilkår?

Vilkår for fullbyrdingsutsettelse forsvarsadvokat

Straffeloven § 39 regulerer vilkår for fullbyrdingsutsettelse og muligheten for tingretten å oppheve eller endre disse vilkårene når den domfeltes forhold gir grunn til det. Prøvetiden gir den domfelte en sjanse til å vise at han eller hun kan tilpasse seg samfunnet og leve lovlydig. Det er viktig at disse vilkårene tas på alvor og følges nøye for å sikre at samfunnet ikke blir utsatt for ytterligere kriminalitet.

Hvis den domfelte bryter de fastsatte særvilkårene alvorlig eller gjentatte ganger, kan tingretten velge å fullbyrde straffen helt eller delvis, eller sette en ny prøvetid med nye vilkår. Dette er en alvorlig konsekvens av brudd på vilkårene, og det er derfor viktig å følge dem nøye for å unngå ytterligere straff.

I tilfeller der den domfelte begår en straffbar handling under prøvetiden, kan det avsies en samlet dom for begge handlingene eller en særskilt dom for den nye handlingen. Dette gir retten muligheten til å se på både den tidligere og den nye handlingen før de bestemmer straffen.

Det er også viktig å merke seg at den domfelte skal få uttale seg om særvilkårene og forlengelse av prøvetiden. Dette gir den domfelte mulighet til å gi sin side av saken og eventuelt komme med forslag til hvordan vilkårene kan endres eller tilpasses bedre.

I tillegg til tingretten kan kriminalomsorgen bringe saken inn for retten med begjæring om kjennelse eller dom. Dette viser at det er et samarbeid mellom kriminalomsorgen og rettssystemet for å sikre at den domfelte følger vilkårene og tilpasser seg samfunnet på en lovlydig måte.