Straffeloven § 288: Hensettelse i hjelpeløs tilstand mv.

Hensettelse i hjelpeløs tilstand

Straffeloven § 288 har som formål å beskytte individer som befinner seg i hjelpeløs tilstand og er i fare for liv, kropp eller helse. Bestemmelsen omhandler to ulike situasjoner. Den første situasjonen involverer en person som hensetter en annen i hjelpeløs tilstand med fare for liv, kropp eller helse. Den andre situasjonen involverer en person som unnlater å gi hjelp til noen i hjelpeløs tilstand som vedkommende har en plikt til å dra omsorg for.

Den første situasjonen krever at gjerningspersonen har utført en handling som har ført til at personen befinner seg i en hjelpeløs tilstand. Det er ikke nødvendigvis et krav om at det eksisterer et pliktforhold mellom gjerningspersonen og offeret. Det er nok at hjelpeløsheten har blitt fremprovosert på grunn av handlingen fra gjerningspersonen. For at handlingen skal kvalifisere som en straffbar handling, må hjelpeløsheten utgjøre en fare for liv, kropp eller helse. Det er ikke nødvendig at skaden faktisk oppstår, men det må være en reell fare for at den kan inntreffe.

Den andre situasjonen omhandler personer som har en plikt til å dra omsorg for noen som befinner seg i hjelpeløs tilstand. Dersom en person unnlater å gi hjelp til noen som han eller hun har en plikt til å ta vare på, vil vedkommende kunne straffes etter denne bestemmelsen. Det er ikke nødvendig at vedkommende selv har forårsaket hjelpeløsheten. Det er tilstrekkelig at vedkommende har en plikt til å ta vare på personen. Plikten kan følge av lov, avtale eller offentlig stilling. Plikten kan også følge av alminnelige rettsgrunnsetninger, for eksempel hvis vedkommende har utført en handling som har ført til at personen befinner seg i en hjelpeløs tilstand.

Straffeloven § 288 rammer også medvirkning til de straffbare handlingene. Medvirkning vil foreligge når en person med vilje har bidratt til å fremkalle hjelpeløsheten eller unnlatt å gi hjelp til noen som han eller hun har en plikt til å dra omsorg for.

I praksis har det vært en del uklarheter rundt tolkningen av § 288. Det har blant annet vært uenighet om når det foreligger en plikt til å dra omsorg for noen. I tillegg har det vært usikkert om hva som kvalifiserer som hjelpeløs tilstand. For å klargjøre tolkningen av bestemmelsen har det blitt gjort noen endringer i lovteksten.