Overføring mellom straffegjennomføringsformer

Overføring mellom straffegjennomføringsformer

Straffegjennomføringsloven § 14 gir Kriminalomsorgen rett til å overføre innsatte fra ett fengsel til et annet dersom visse vilkår er oppfylt. Dette kan være for å forebygge at innsatte begår en ny straffbar handling, for å opprettholde ro, orden og sikkerhet i fengselet, eller på grunn av bygningsmessige eller bemanningsmessige forhold. Overføring kan også være nødvendig for å ivareta innsattes behov på en hensiktsmessig måte.

Det er viktig å påpeke at overføringen ikke skal være mer restriktiv enn nødvendig. Dette innebærer at innsatte ikke skal overføres til mer restriktive fengsler enn det som er nødvendig for å oppnå formålet med overføringen.

Innsatte som gjennomfører straff i avdeling med særlig høyt sikkerhetsnivå kan også overføres til annet fengsel for å forebygge brudd på ro, orden og sikkerhet i avdelingen, selv om vilkårene etter første ledd bokstavene a til e ikke er oppfylt.

Det er også mulig for domfelte å selv ønske å bli overført til et annet fengsel dersom dette vil være hensiktsmessig for den videre straffegjennomføringen.

Domfelte som gjennomfører forvaring eller strafferettslig særreaksjon i fengsel kan også overføres til avdeling tilrettelagt for innsatte med særlige behov, selv om vilkårene etter første ledd bokstavene a til g ikke er oppfylt. Dette kan være nødvendig for å forebygge brudd på ro, orden og sikkerhet eller for å ivareta domfeltes særlige behov.

I forbindelse med rettsmøte eller transport ut av landet kan domfelte midlertidig overføres til et annet fengsel med høyere sikkerhetsnivå. Det er også mulig å overføre innsatte til politiarrest i særlige unntakstilfeller, men oppholdet her skal være så kort som mulig.

Domfelte som gjennomfører straff utenfor fengsel kan tilbakeføres til fengsel dersom det er sannsynlig at vedkommende vil begå en ny straffbar handling eller unndra seg gjennomføringen.

Straffegjennomføringsloven § 14 gir altså Kriminalomsorgen en vid adgang til å overføre innsatte fra ett fengsel til et annet, men dette skal kun skje dersom det er nødvendig for å oppnå bestemte formål. Innsattes rettssikkerhet er ivaretatt ved at overføringen ikke skal være mer restriktiv enn nødvendig.