Hvordan skal søknad om benådning behandles av politiet?

søknad om benådning advokat strafferett

Benådning av straff er et tema som kan være relevant for mange som har blitt dømt for en forbrytelse. Påtaleinstruksen § 31-1 inneholder bestemmelser om hvordan søknader om benådning skal behandles av politiet.

Først og fremst skal politidistriktet som har behandlet den aktuelle straffesaken forberede benådningssaken hvis det søkes om benådning for en enkelt handling. Hvis det derimot søkes om benådning for flere forhold, skal politidistriktet som har behandlet den nyeste saken forberede benådningssaken.

Det er viktig å merke seg at søkeren må undertegne søknaden om benådning, og hvis søknaden blir satt fram muntlig, må den skrives ned og undertegnes av søkeren. Hvis det anses nødvendig, kan søkeren bli avhørt for å klarlegge grunnlaget for benådningssøknaden.

Politiet skal oppfordre søkeren til å legge fram dokumentasjon for opplysningene som gis i søknaden eller under avhøret, for eksempel om helse, økonomi, arbeids- og familieforhold. Det er spesielt viktig for de som søker om benådning for bøter å legge fram dokumentasjon for økonomiske forhold, som inntekts- og formuesforhold, sosiale stønader, trygdeytelser, og lignende.

Politiet skal opplyse om hvilken dom eller forelegg søknaden gjelder, og vedlegge en kopi av disse. I tilfeller der det søkes om benådning for et forenklet forelegg, skal forelegget vedlegges saken sammen med opplysninger om hvilken overtredelse som er begått, når forelegget ble ilagt, hvilket politidistrikt som har ilagt forelegget og hvor stor den ilagte boten er. Politiet skal også legge ved en oppdatert straffattest for søkeren.

Det er også viktig å merke seg at politiet skal opplyse om søkeren i tiden fra dommen ble avsagt og fram til nå, for eksempel om søkeren har blitt mistenkt, siktet, eller har vedtatt forelegg for nye straffbare forhold, eller om det senere er avdekket straffbare forhold som ligger forut for dommen. Dersom det har gått lang tid siden straffen ble ilagt eller idømt, bør politiet opplyse om grunnen til dette.

Hvis politiet tar ut tiltale i saken, skal benådningssøknaden, supplerende opplysninger, og relevante dokumenter i straffesaken sendes via riksadvokaten til Kriminalomsorgsdirektoratet. I andre saker skal saken sendes via statsadvokaten.

Til slutt skal de som har saken til behandling gi en uttalelse om søknaden og ta stilling til om den anbefales eller ikke.

Oppsummert:

  1. Politidistriktet som behandlet straffesaken skal forberede benådningssaken for en domfelt på frifot.
  2. Politiet skal påse at benådningssøknaden er undertegnet av søker og kan avhøre søker ved behov.
  3. Søker oppfordres til å legge fram dokumentasjon for opplysninger gitt i søknaden eller under avhør.
  4. Politiet skal gi supplerende opplysninger om eventuell straffereaksjon mot medskyldige og om eventuell dom overfor en eller flere av disse er fullbyrdet eller om det er gitt benådning.
  5. Benådningssøknaden, supplerende opplysninger og relevante dokumenter sendes via riksadvokaten til Kriminalomsorgsdirektoratet for saker hvor politiet tar ut tiltale, og via statsadvokaten i andre saker.

Ytterligere ressurser:

  1. Regjeringen.no – Benådning og andre former for nåde: https://www.regjeringen.no/no/tema/jus-og-sikkerhet/straff/soning-og-sikkerhet-i-fengsel/benadning-og-andre-former-for-nade/id2707172/
  2. Domstol.no – Benådning: https://www.domstol.no/Emner/straff/prosess/Anke-og-gjenopptakelse-av-straffesaker/Benadning/
  3. Advokatenhjelperdeg.no – Benådning og andre former for nåde: https://www.advokatenhjelperdeg.no/artikkel/benadning-og-andre-former-for-nade/