Hva du bør vite om fotografering og opptak i retten?

forsvarsadvokat forsvarer

Domstolloven § 131a: Hva du bør vite om fotografering og opptak i retten

I straffesaker er fotografering, filmopptak og opptak for radio eller fjernsyn forbudt, ifølge domstolloven § 131a. Dette gjelder også for opptak av den siktede eller domfelte på vei til eller fra rettsmøtet, med mindre vedkommende samtykker.

Retten kan imidlertid gjøre unntak fra forbudet dersom det er særlige grunner som taler for det. Før tillatelse gis, skal partene ha anledning til å uttale seg. Kongen kan også gi nærmere regler til utfylling og gjennomføring av disse bestemmelsene.

Det er viktig å respektere disse reglene, da fotografering og opptak kan ha uheldig virkning for behandlingen av saken og sårbare personer som er involvert. For å beskytte privatpersoners interesser, kan unntak fra tjenesteloven § 11 andre ledd bare gjøres når det er begrunnet ut fra tvingende allmenne hensyn.

Så, hva skjer hvis man bryter forbudet? I henhold til straffeprosessloven § 185 kan personer som bryter fotograferingsforbudet straffes med bøter eller fengsel inntil ett år. I tillegg kan eventuelle bilder eller opptak som er gjort bli beslaglagt og slettet.

Det er også verdt å merke seg at domstolloven § 131a gjelder kun for straffesaker. I sivile saker kan retten tillate fotografering og opptak på visse vilkår. Dersom du ønsker å gjøre opptak av en rettssak av andre grunner, bør du kontakte retten på forhånd for å få tillatelse.

Ved å respektere forbudet mot fotografering og opptak i retten kan vi sikre en rettferdig behandling av saker og beskytte privatpersoners rettigheter.