Forsett

Forsett - forsvarer forsvarsadvokat

Straffeloven § 22 handler om forsett, som er et viktig prinsipp i norsk strafferett. Forsett innebærer at en person bevisst og med vilje utfører en handling som dekker gjerningsbeskrivelsen i et straffebud. Dette kan skje på tre måter: med hensikt, med bevissthet om at handlingen sikkert eller mest sannsynlig dekker gjerningsbeskrivelsen, eller ved å handle selv om det skulle være mulig at handlingen dekker gjerningsbeskrivelsen.

Hensikt betyr at en person utfører handlingen med vilje og med den spesifikke hensikten å oppnå et bestemt resultat. For eksempel kan en person ha til hensikt å drepe noen ved å skyte dem med en pistol.

Bevissthet betyr at en person er klar over at handlingen sikkert eller mest sannsynlig vil føre til et bestemt resultat. For eksempel kan en person skyte mot en gruppe mennesker uten å ha til hensikt å drepe noen spesifikt, men med bevissthet om at noen kan bli skadet eller drept.

Mulighetsforsett betyr at en person utfører en handling selv om de ikke er sikre på om det vil føre til et bestemt resultat. For eksempel kan en person kjøre bil i beruset tilstand, selv om de ikke er sikre på om de vil forårsake en ulykke.

Det er viktig å merke seg at forsett foreligger selv om lovbryteren ikke var klar over at handlingen var ulovlig. Dette betyr at en person kan bli straffet selv om de ikke var kjent med loven.

Forsett er en viktig del av norsk strafferett fordi det er med på å sikre at de som utfører kriminelle handlinger blir holdt ansvarlige for sine handlinger. Ved å ha et klart og tydelig prinsipp om forsett i straffeloven, blir det lettere for domstolene å dømme og straffe lovbrytere på en rettferdig og effektiv måte.