Begrenset bruk av fengselsstraff overfor unge lovbrytere

Begrenset bruk av fengselsstraff overfor unge lovbrytere - forsvarer forsvarsadvokat

Når unge mennesker begår lovbrudd, kan det være vanskelig å vite hvordan man skal straffe dem. På den ene siden vil man at lovbryteren skal ta ansvar for det de har gjort, men på den andre siden ønsker man ikke å ødelegge resten av deres liv ved å idømme en altfor streng straff. Derfor har Norge en regel om begrenset bruk av fengselsstraff for personer som var under 18 år på handlingstidspunktet. Dette er nedfelt i straffeloven §33.

Denne loven sier at en person som var under 18 år på handlingstidspunktet, bare kan idømmes ubetinget fengselsstraff når det er særlig påkrevd. Dette betyr at domstolene skal være tilbakeholdende med å bruke fengselsstraff overfor unge lovbrytere. Det må vurderes om andre reaksjonsformer er tilstrekkelige og hensiktsmessige, og som hovedregel bør andre reaksjoner være prøvd før ubetinget fengselsstraff idømmes. Unntaksvis kan slik straff idømmes førstegangsforbrytere, men forutsetningen er at det gjelder en alvorlig straffbar handling.

Dette vilkåret om begrenset bruk av fengselsstraff for unge lovbrytere er i samsvar med barnekonvensjonen artikkel 3 og artikkel 37 bokstav b, som Norges myndigheter er forpliktet til å følge. Disse artiklene pålegger staten å ivareta barns beste og å være varsom med å bruke fengsel overfor unge lovbrytere.

Det er viktig å merke seg at den begrensede bruk av fengselsstraff ikke betyr at unge lovbrytere kan slippe unna med alt. Hvis det gjelder en alvorlig straffbar handling, kan fengselsstraff idømmes. Men denne straffen skal være begrenset og skal ikke overstige 15 år, selv om straffebudet gir adgang til å idømme strengere straff.

Det er også verdt å merke seg at lengstestraffen på 15 år også gjelder ved konkurrens, altså når det foreligger flere straffbare forhold. Dette er fastlagt av hensyn til lovbryterens unge alder og gjør seg gjeldende uansett om det foreligger ett eller flere straffbare forhold.

Selv om begrenset bruk av fengselsstraff kan virke mildt, er det viktig å huske at det er mange andre reaksjonsformer som kan benyttes overfor unge lovbrytere. Disse kan inkludere samfunnsstraff, ungdomsoppfølging, rådgivning, og andre tiltak som kan hjelpe lovbryteren å forstå konsekvensene av deres handlinger.

Linker om ungdomsstraff:

  1. Barnekonvensjonen: https://www.regjeringen.no/no/tema/barnekonvensjonen/id466837/
  2. Ungdomsstraff – kriminalomsorgen: https://www.kriminalomsorgen.no/ungdomsstraff
  3. Straffeloven § 33: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2005-05-20-28/KAPITTEL_5#§33
  4. Rettssikkerhet for ungdom – Justis- og beredskapsdepartementet: https://www.regjeringen.no/no/tema/jus-og-samfunn/rettssikkerhet-og-samfunnsvern/ungdomsrettssikkerhet/id711069/