Inngrep overfor berusede personer – hva sier politiloven?

Inngrep overfor berusede personer

Vi har alle sett eller opplevd situasjoner der noen er tydelig beruset og forstyrrer den offentlige ro og orden eller skaper farlige situasjoner for seg selv og andre. I slike tilfeller kan politiet gripe inn og innbringe personen, i henhold til politiloven §9. I dette blogginnlegget vil vi se nærmere på hva politiloven §9 innebærer og hvilke rettigheter personer som blir innbrakt etter denne paragrafen har.

Hva sier politiloven §9?

Ifølge politiloven §9 kan politiet innbringe enhver som på grunn av beruselse forårsaket av alkohol eller andre berusende eller bedøvende midler forstyrrer den offentlige ro og orden eller den lovlige ferdsel, forulemper andre eller volder fare for seg selv eller andre. Dette betyr at politiet har rett til å gripe inn når en person på grunn av beruselse skaper farlige situasjoner eller forstyrrer den offentlige ro og orden.

Hva skjer når man blir innbrakt etter politiloven §9?

Når en person blir innbrakt etter politiloven §9, har politiet rett til å sette vedkommende i arrest. Ingen må holdes i arrest lenger enn nødvendig og ikke i noe tilfelle lenger enn til vedkommende er blitt edru. Dersom den innbrakte på grunn av beruselsen er ute av stand til å ta vare på seg selv eller å gjøre rede for seg, skal politiet vurdere å overføre vedkommende til sykehus, legevakt eller avrusingsstasjon. Det er viktig å merke seg at den innbrakte har rett til legetilsyn ved innsettelsen i arresten dersom vedkommende ikke blir overført til sykehus eller legevakt.

Hvilke rettigheter har den innbrakte?

Dersom den innbrakte ber om det, skal politiet formidle kontakt med lege eller annet helsepersonell. Videre har den innbrakte rett til skjerpet tilsyn av politiet i påvente av overføring til sykehus eller gjennomføring av lege- eller helsetilsyn. Hvis politiet har grunn til å tro at den innbrakte har hodeskade, indre skade eller betydelig kroppsskade, eller hvis helsetilstanden for øvrig er slik at helsetilsyn anses nødvendig, skal politiet straks tilkalle lege eller annet helsepersonell.

Beslaglegging av rusmidler

Selv om den innbrakte ikke innbringes, kan politiet beslaglegge og tilintetgjøre de rusmidler vedkommende har hos seg ved anholdelsen. Dette innebærer at politiet kan gripe inn og beslaglegge rusmidler selv om personen ikke blir innbrakt etter politiloven §9.